Wettelijke informatie

Identiteit van het bedrijf

De site be.vitazita.com wordt beheerd door de vennootschap Vitazita B.V., besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht met een maatschappelijk kapitaal van 18.000 €, met maatschappelijke zetel gevestigd te Dirk Hartogweg 14, NL-5928 LV Venlo, Nederland, ingeschreven in het Handelsregister te Venlo onder het nummer 66549302.

Wettelijke vertegenwoordigers en publicatiedirecteuren: Stefan Feltens, Stephan Weber, Theresa Holler, Marc Fischer.

 

Verantwoordelijke apotheker:

Theresa Holler

(Officiële professionele titel: apotheker; geregistreerd in het register van Nederlandse apotheken onder het nummer 99054129717).

Titel behaald in Duitsland bij het bestuur belast met sociale zaken, gezondheid en jeugd van het Land Rijnland-Palts.

Toezichthoudende instantie:

Staatstoezicht op de Volksgezondheid - Inspectie voor de Gezondheidszorg, Regio Zuidoost Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht, Nederland.

De officiële internetsite van de in Nederland geregistreerde apotheken, raadpleegt u hier.

Contact:

Onze klantendienst kunt u bereiken per e-mail op het adres [email protected]

Klachten:

In geval van klachten verzoeken wij u zich te wenden tot onze klantendienst waarvan de contactgegevens hierboven vermeld staan. In geval van een geschil kunt u zich ook richten tot het Europese platform voor online-geschillenbeslechting voorzien door de Europese Commissie, op de site http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Wij zijn gehouden mee te werken aan een oplossing van geschillen bij het Nederlandse bureau bevoegd voor consumentenzaken (Geschillencommissie Zorg Algemeen, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, Nederland, https://www.degeschillencommissiezorg.nl) voor gevallen betreffende de verkoop van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.

 

Laatste bijwerking 17/09/2018