Algemene Voorwaarden

1. Totstandkoming en aanvaarding van een overeenkomst.

In deze overeenkomst vindt de gebruiker de contractuele regels terug aangaande a) het gebruik van online parafarmacie Vitazita en b) de bestellingen die hij op dat ogenblik bij Vitazita overweegt te plaatsen.

Door het loutere bezoeken en raadplegen van VitaZita of door het plaatsen van een bestelling via VitaZita verklaart de gebruiker zich akkoord met de inhoud ervan en wordt er telkens een nieuwe overeenkomst afgesloten.

VitaZita houdt zich eveneens het recht voor om de contractuele clausules te wijzigen, waarbij de publicatie op de site als kennisgeving van de wijziging geldt. Het verder gebruik van de website zal dan aanzien worden als een aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden.

VitaZita behoudt zich het recht om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. Ook bestellingen waaruit blijkt dat de koper de intentie heeft om de producten zelf weder te verkopen kan VitaZita weigeren uit te voeren.

Andere voorwaarden (deze van de koper bijvoorbeeld) zullen bijgevolg nooit van toepassing zijn, tenzij VitaZita voorafgaandelijk en schriftelijk met de afwijkende voorwaarde(n) akkoord ging.

De gebruiker erkent tevens dat door het plaatsen van een bestelling, de algemene voorwaarden onvoorwaardelijk te aanvaarden. De validatie van een bestelling geldt aldus als aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden.

De gebruiker erkent door de aanvaarding van de overeenkomst dat hij a) voorafgaandelijk de mogelijkheid heeft gehad de overeenkomst - voorafgaandelijk aan de aanvaarding ervan - na te lezen b) ze desgevallend clausule per clausule inhoudelijk te onderhandelen en c) ze af te drukken of op te slaan.

De gebruiker aanvaardt dat het bewijs van diens voorafgaandelijke kennisname en voormelde onderhandeling door VitaZita geleverd kan worden door de aanvaarding van de overeenkomst door de gebruiker.


2. Begrippen

2.1 Vitazita: de website beheerd door Vitazita BV alwaar de producten worden aangeboden en verkocht aan de klanten. Alle domeinnamen (.com, .eu, .be, .fr, .nl,…) en de gekoppelde domeinnamen worden vermeld onder de naam VitaZita. Vitazita is een handelsnaam gebruikt door Vitazita BV, met vestiging te Dirk Hartogweg 14, 5928 LV Venlo in Nederland. KvK 66549302.

2.2 Client / klant: Elke natuurlijke of rechtspersoon, handelingsbekwaam en ouder dan 18 jaar die een bestelling doorgeeft via de website VitaZita.

2.3 Bestelling: De aanvraag door de klant tot sluiting van een verkoopsovereenkomst tussen de Parafarmacie VitaZita en de klant van de online parafarmacie VitaZita met betrekking tot de producten die worden aangeboden via VitaZita.

2.4 Productfiche: Geeft de informatie (tekst, foto's, onderverdeling in welbepaalde categorie) over een te koop aangeboden product via VitaZita.

2.5 Producten: Alle goederen te koop aangeboden op VitaZita.com.

2.6 Transactie: Het geheel van de handelingen, veiligheidsverplichtingen, autorisatieprocessen en akkoorden inherent aan de betaling van producten die besteld worden via credit card of ieder ander middel van virtuele transactie via de website van VitaZita.


3. Producten en eigendomsoverdracht

Uitsluitend producten waarvoor een productfiche werd toegevoegd op de website VitaZita kunnen voorwerp uitmaken van een verkoop.


4. Klant / Cliënt

Iedere bezoeker beschikt over de mogelijkheid om zich te registreren als gebruiker, waarna hij kan overgaan tot het plaatsen van bestellingen. De aldus gegenereerde toegang tot VitaZita is persoonlijk en is voorbehouden aan handelingsbekwame meerderjarigen. De gebruiker verbindt er zich toe om zijn log in gegevens en zijn paswoord niet door derden te laten gebruiken en dit om misbruik door derden te verhinderen. VitaZita behoudt zich het recht voor om bijkomende identificatiemaatregelen op te leggen (gebruik van de elektronische identiteitskaart bijvoorbeeld). In geval van (vermoeden van) onrechtmatig of verboden gebruik, is het VitaZita toegestaan om de registratie van de gebruiker te schrappen, onverminderd het recht van VitaZita om de schade op de gebruiker te verhalen.


5. Belangrijke waarschuwing vooraleer tot een bestelling over te gaan

5.1 De informatie verschaft door VitaZita wordt met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd, doch is louter informatief. Ze vervangt immers nooit een diagnose of advies, omdat VitaZita niet op de hoogte kan zijn van de volledige medische voorgeschiedenis van iedere gebruiker. De verpakking en de informatie op de verpakking van de producten die wij verkopen op onze websites zijn in het Frans en in het Nederlands.

5.2 VitaZita houdt informatie bij over de voorgaande bestellingen van een gebruiker, doch deze informatie wordt enkel gehanteerd voor logistieke redenen (aanvullen van de stock bijvoorbeeld). De gebruiker mag er niet van uitgaan dat de historiek van diens bestellingen, zal aanleiding geven tot een automatische waarschuwing.

5.3 Indien de gebruiker twijfelt over de geschiktheid van een bepaald product, dan adviseert VitaZita formeel het product niet te bestellen, de bestelling te annuleren of - indien het reeds geleverd werd - het product niet (verder) te gebruiken, zonder eerst een deskundige geraadpleegd te hebben.

5.4 VitaZita benadrukt dat de wettelijke regels voor gevolg kunnen hebben dat een geplaatste bestelling geen doorgang kan vinden, indien de bestelling - naar het oordeel van VitaZita - niet in overeenstemming zou zijn met voornoemde regels.

5.5 De verpakking en de informatie op de verpakking van de producten die wij verkopen op onze websites zijn in het Frans en in het Nederlands. Indien u de producten buiten België, Nederland of Frankrijk laat leveren, dan moet u weten dat de verpakking en de informatie op de verpakking van de producten niet in de officiële taal van uw land zullen zijn. Indien u op onze websites besteld dan gaat u hiermee akkoord. We zullen ons best doen om de product informatie op onze websites te publiceren in meerdere talen. U kan ook contact opnemen met onze klantendienst indien u meer vragen heeft.


6. Bestelling

6.1 Al de informatie die de cliënt bezorgt aan VitaZita (invoeren van gegevens gelieerd aan de bestelling) is bindend. VitaZita kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden worden voor het foutief ingeven van bestemmingsgegevens of gezondheidsinformatie. VitaZita kan ook niet verantwoordelijk gehouden worden voor vertraging bij de levering of de onmogelijkheid bestelde producten te leveren.

6.2 De automatische registratiesystemen bieden een bewijs van de inhoud en datum van de bestelling.

6.3 Na ontvangst van de aanvraag tot bestelling bevestigt VitaZita aan de cliënt de aanvaarding van de bestelling door het versturen van een bevestiging op het e-mailadres dat de cliënt heeft meegedeeld bij het registreren van zijn bestelling. De verkoop zal niet eerder worden afgesloten dan vanaf de verzending van de bevestiging van de bestelling.

6.4 In het algemeen en zonder dat verdere uitleg nodig is, behoudt VitaZita zich het recht voor om elke bestelling te weigeren of te annuleren, inclusief het geval van betalingsproblemen bij de betrokken bestelling of een geschil betreffende de betaling van een eerdere bestelling.

6.5 De bestelling is pas definitief van zodra a) VitaZita deze aanvaard heeft en b) de cliënt het volledige bedrag inclusief de verzendingskosten betaald heeft aan VitaZita, conform de aldaar aangewezen betaalmethode.

6.6 De meeste producten zijn op voorraad. Indien een besteld product niet voorradig of niet onmiddellijk in voorraad is, zal VitaZita via mail de cliënt over de vertraging van de levering inlichten. Indien de cliënt niet akkoord is met de vertraging, kan hij zijn bestelling wijzigen of annuleren.


7. Prijs

7.1 De prijs is steeds in euro en BTW inclusief. De prijs vermeld op de productfiche stemt niet overeen met de kosten gerelateerd aan het transport.

7.2 De prijs vermeldt in de bestelbevestiging is de definitieve prijs inclusief alle bijhorende kosten en inclusief BTW. Die prijs bevat de goederenprijs, de behandelingskosten, kosten van verpakking en bewaring van de producten en de transportkosten.

7.3 VitaZita behoudt zich het recht om de prijs te wijzigen op elk moment, maar de producten worden gefactureerd op basis van de geldende tarieven op moment van de registratie van de bestellingen.

 

8. Betaling

8.1 De prijs van de goederen is cash te betalen of door één van de betalingsmiddelen voorgesteld op de dag van bestelling.

8.2 De bescherming tegen een frauduleus gebruik van de middelen van betaling gebruikt voor de transactie met name als gevolg van piraterij tegen mogelijke betwistingen van betaling van postwissels is verzekerd door de maatschappij Ogone.

8.3 De bestelling gevalideerd door de cliënt wordt niet effectief tenzij de instelling voor de beveiligde bankbetaling en de maatschappij Ogone hun akkoord hebben verleend inzake de uitvoering van de transactie. In geval van weigering van de instelling voor de beveiligde bankbetaling of van de maatschappij Ogone, zal de bestelling automatisch worden geannuleerd en de cliënt verwittigd worden via e-mail.

8.4 De informatie over de bestelling maakt onderwerp uit van een geautomatiseerde verwerking van gegevens aldus is de verantwoordelijke Ogone. Die geautomatiseerde verwerking van gegevens heeft tot doel te strijden tegen fraude met de bankkaart. Ogone en VitaZita zijn de gegevensontvangers in relatie met de bestelling. Het ontbreken van gegevens in relatie met de bestelling verhindert de realisatie en analyse van de transactie. In geval van frauduleus gebruik van een bankkaart, van een onregelmatige verklaring of een anomalie, kunnen de gegevens in relatie met de bijhorende bestelling en de niet-betaling voorwerp uitmaken van een opname in een bestand van incident van betaling.


9. Levering

9.1 Na bevestiging van de bestelling en aanvaarding van de betaling door het orgaan belast met de transactie, verbindt VitaZita zich er toe om de bestelde goederen naar de klant op te sturen op het opgegeven leveringsadres, rekening houdende met een algemene vertraging van 2 werkdagen.

9.2 Door het plaatsen van een bestelling, engageert de cliënt zich voor de regeling van ontvangst van de goederen, alle belastingen, rechten en andere huidige en toekomstige kosten te wijten aan de titel van levering van de bestelde goederen. De solidaire aansprakelijkheid van Vitazita kan in dat opzicht niet spelen.

9.3 De leveringen gebeuren hoofdzakelijk door DPD in alle landen, met uitzondering van Frankrijk. Leveringen in Frankrijk worden doorgaans geleverd via Colissimo. VitaZita behoudt zich echter het recht voor om Exapaq (via DPD) te gebruiken als alternatief voor Colissimo. De tarieven van levering en tijd zijn beschikbaar op be.vitazita.com/klantenservice/levering/. Geen enkele compensatie kan geclaimd worden aan VitaZita of aan vervoerder door cliënt in geval van laattijdige levering.

9.4 Bij de ontvangst van de bestelde goederen, moet de cliënt of de bestemmeling de goede staat van het geleverde goed nagaan en kennis nemen van de gebruiksvoorwaarden en instructies die aan hem werden verstrekt. In de veronderstelling dat één of meerdere bestelde producten gebrekkig of beschadigd zijn, moet de klant of bestemmeling het gebrek onmiddellijk kenbaar maken aan de vervoerder op het moment van de levering.

9.5 Als het pakket niet ontvangen is ondanks de verschillende passages van de vervoerder (maximum 3 passages), wordt het pakket teruggezonden naar VitaZita en wordt de bestemmeling verwittigd via e-mail. Een bijkomende levering kan door de cliënt gevraagd worden maar hiervan moet hij zelf de kosten dragen (zelfs indien de eerste verzending gratis was). Bij het kenbaar maken van het niet ontvangen van een bestelling, zal VitaZita rekening houden met de gegevens inzake de levering verkregen door DPD. Indien deze trackinggevens wijzen op aflevering van het pakket, kan er van VitaZita geen compensatiemaatregel verwacht worden.

9.6 De koper dient de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Indien de geleverde producten niet precies overeenstemmen met de bestelling, een gebrek vertonen (een breuk bijvoorbeeld), of onvolledig zijn dient de koper onmiddellijk, aan VitaZita hiervan per e-mail te verwittigen.

9.7 Cliënten of de bestemmelingen van de goederen onthouden zich van elke gedeeltelijke of gehele wederverkoop.


10. Verzakingsrecht

10.1 In overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving inzake de verkoop op afstand (EU Directive 2011/83/EU), heeft de cliënt het recht afstand te doen van zijn aankoop zonder bestraffingen en zonder opgave van redenen. De cliënt beschikt over een tijd van veertien kalenderdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de bestelde goederen om ze terug te sturen naar Vitazita tegen omwisseling of restitutie. Om de restitutie of omwisseling te verkrijgen, moet de cliënt op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid de nieuwe producten (met de leveringsbon) terugsturen, in hun originele verpakking, onbeschadigd en vergezeld van alle eventuele accessoires, (zoals handleidingen en documentatie) naar het volgende adres: Vitazita BV, Dirk Hartog 14, 5928 LV Venlo (Nederland).

10.2 Indien de goederen zijn toegezonden aan VitaZita onder de juiste voorwaarden en binnen de juiste tijd, engageert VitaZita zich ertoe de betalingen door de cliënt gedaan terug te geven, en dit zonder kosten. In het geval waar de leveringskosten initieel gedragen waren door VitaZita (bevel van een bedrag rechtgevend op een levering "gratis verzending" of in geval van promotie) dan worden die kosten in mindering gebracht op het terug te geven bedrag van de cliënt. De teruggave intervenieert in een tijdsbestek van maximum 14 dagen te beginnen vanaf de ontvangst van de koopwaar door VitaZita.

10.3. Er bestaat een verzakingsrecht dat enkel van toepassing is vóór de verzending van een pakket. Deze verzaking dient ons meegedeeld te worden via de contactpagina. Dit kan eveneens door gebruik te maken van het modelformulier.


11. Garantie

11.1 VitaZita garandeert in het kader van de huidige overeenkomst enkel de deugdelijke levering van de producten aan de hand van de door de koper verstrekte gegevens. VitaZita garandeert nooit het bereiken van een bepaald resultaat. De kwaliteit en de bruikbaarheid van de door VitaZita geleverde producten, wordt weergegeven op de bijsluiter van de fabrikant. De door VitaZita geleverde producten zitten in de verpakking van de fabrikant. De koper is verplicht de instructies en gebruiksvoorwaarden van de fabrikant voorafgaandelijk aan het gebruik van de producten na te lezen en in geval van de minste onduidelijkheid of twijfel voorafgaandelijk aan het gebruik contact op te nemen met Vitazita.

11.2 In geen enkel geval kan VitaZita verantwoordelijk worden gehouden voor het niet-respecteren van wet- en regelgeving van kracht in het land van ontvangst. De eventuele aansprakelijkheid van VitaZita is uitsluitend gelimiteerd tot de waarde van het product in kwestie, bepaald volgens de datum van verkoop.

11.3 VitaZita geeft geen garantie dat het gebruik van deze website vrij zou zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma's, noch voor het feit dat de koppelingen via deze website naar andere websites, vrij zouden zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma's, en wijst desbetreffend eveneens alle verantwoordelijkheid en schade van de hand. De verwijzing (link) naar andere websites houdt geen aanbeveling of garantie (onder meer voor de juistheid en volledigheid van de inhoud ervan, de beschikbaarheid ervan, het virusvrij zijn ervan) in met betrekking tot deze andere websites.


12. Aansprakelijkheid

12.1 VitaZita is niet verantwoordelijk voor eventuele technische gebreken in de verpakte goederen of voor foutieve vermeldingen in de bijsluiter van de fabrikant. VitaZita is niet aansprakelijk voor de verdraagbaarheid en de geschiktheid van de producten en de hieruit voortvloeiende gebeurlijke nadelige gevolgen. VitaZita kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien het gebrek of de schade te wijten is aan gebrekkige verzorging, onvoldoende gespecialiseerde opvolging, onzorgvuldige naleving van de instructies en gebruiksvoorwaarden van de fabrikant, onoplettendheid of onzorgvuldigheid.

12.2 De aansprakelijkheid van VitaZita kan eveneens niet worden weerhouden voor mogelijke veranderingen in de producten aangebracht door de fabrikanten.

12.3 De aansprakelijkheid van VitaZita zal in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de bestelling en kan niet in twijfel worden gebracht voor kleine vergissingen of nalatigheden die hadden kunnen voortbestaan ondanks de voorzorgsmaatregelen genomen in de presentatie van de goederen. Inclusief, de foto's gepresenteerd op de site worden verstrekt louter ten illustratieve titel. In geen enkel geval kan een wijziging van de verpakking of van de inhoud van een goed worden ingeroepen in geval van afwijking in vergelijking met de foto beschikbaar op de site. De verwijzingen bekendgemaakt op de productfiches zijn louter van indicatieve titel. De cliënt engageert zich om aandachtig het bericht weergegeven door de fabrikant te lezen op of in de verpakking van het product. Het is dat bericht dat de informatie bevat (inclusief de doseringen en tegen indicaties) die de gebruiker dient te respecteren.

12.4 VitaZita kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor de wijziging van de gebruiksvoorwaarden, onderbreking of stopzetting van de website, dan wel slechts een beperkte toegang tot de website.


13. Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, foto's, tekeningen, films, beelden, data, e-shop productdatabank, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van VitaZita zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren VitaZita of derden toe. Het is verboden om, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van VitaZita, de aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te verdelen of te verzenden, te verkopen of op enige andere wijze over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden, op straffe van schadevergoeding.


14. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

14.1 Het verzamelen van persoonsgegevens is bij wet verplicht bij verkoop of afstand. Om bestellingen correct te kunnen verwerken en versturen is deze informatie essentieel, bij het ontbreken ervan of bij onvolledige gegevens kan de bestelling ongeldig verklaard worden.

14.2 In het geval dat er persoonlijke gegevens en informatie wordt gevraagd, worden deze gegevens door VitaZita behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De gebruiker beschikt over een inzage, controle, verbetering en het recht op schrapping. De persoonsgegevens zullen niet worden bekendgemaakt aan derden.


15. Nietigheid

Partijen erkennen dat deze overeenkomst evenwichtig is, rekening houdend met wederzijdse rechten en verplichtingen. De nietigheid van een van de clausules (of een deel ervan) impliceert niet de nietigheid van de rest van de clausule of de overeenkomst. Indien een clausule nietig zou blijken, dan verbinden partijen zich er toe zo te goeder trouw te onderhandelen over een nieuwe clausule die zo nauw als mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke overeenkomst.


16. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

In geval van moeilijkheden tijdens de uitvoering van een overeenkomst, verbinden klant en VitaZita zich er toe om, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, de mogelijkheid te onderzoeken om tot een minnelijke schikking te komen. Indien er geen oplossing mogelijk is, zal enkel de rechtbank van Roermond bevoegd zijn om kennis te nemen van eventuele vorderingen, ongeacht de plaats van levering of de woonplaats van de klant. Voor elke betwisting, voortkomend uit het gebruik van deze site en/of enig gegeven dat er op staat, zal Nederlands recht van toepassing zijn, terwijl ingeval van geschil het Vredegerecht of de rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van Vitazita uitsluitend bevoegd zijn.